Pravo na odustajanje

Obavještavamo Vas da imate pravo do odustanete od kupovine bez posebnog obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen. To možete da učinite popunjavanjem i slanjem ovog obrasca za odustajanje, zajedno sa neoštećenim i nekorišćenim proizvodima u originalnoj ambalaži i koji sadrže sve dodatke i propratnu dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun (odštampan na drugoj strani ovog papira) poštom na adresu Score doo ili odlaskom u prodavnicu.

Pravo na odustanak važi i u slučaju kupovine sofverskih proizvoda ukoliko nisu otpakovani (imaju fabrički celofan). Nemate pravo da odustanete od kupovine softverskog proizvoda koji je otpakovan.
Obrazac za odustajanje od kupovine mora da bude poslat Score doo najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dospio u Vašu, odnosno državinu trećeg lica koje ste odredili za primaoca pošiljke.

U slučaju odustajanje od kupovine Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja vratite Score-u kupljene proizvode.
Povraćaj uplaćenog novca ćemo izvršiti na Vaš tekući račun naveden u obrascu za odustajanje od ugovora.
Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke pažljivo i detaljno pregledate proizvod kako biste se uvjerili da je isti kompletan i neoštećen, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Score-a.

Obavještavamo Vas da je saglasno zakonu, Score doo odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dvije godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.
Reklamacije na kupljene proizvode možete da izjavite u našoj prodavnici, elektronskim putem na email adresu: info@games.co.me. Prilikom izjavljivanja reklamacije, dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom. Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavjestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtjevu i konkretan predlog i rok za rješavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Više o uslovima kupovine proizvoda možete naći na veb sajtu: www.games.co.me u dokumentu pod nazivom: “Uslovi korišćenja Veb-sajta”.

Vaš Score


Obrazac za jednostrani raskid ugovora