Reklamacije

Obavještenje o načinu i mjestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama.

Reklamacije na kupljene proizvode možete da izjavite u našoj prodavnici, elektronskim putem na email adresu: info@games.co.me ili preko broja telefona: 067 259 582. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je riječ o proizvodima sa garancijom. Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavjestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtjevu i konkretan predlog i rok za rješavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Više o uslovima kupovine proizvoda možete naći na veb sajtu: www.games.co.me u dokumentu pod nazivom: “Uslovi korišćenja”.

Reklamacioni list.