Politika privatnosti

OBAVJEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica (u daljem tekstu: Score doo ili mi) izdaje ovo obavještenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obavještenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: www.games.co.me (u daljem tekstu: veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.                            
Rukovalac
Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:
Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica
Delta City
Cetinjski put bb
81000Podgorica
RB: 50967900
PIB: 03359077
Email: info@games.co.me
 
Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.
U zavisnosti od svrhe namjeravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sljedeće: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj važeće lične karte ili pasoša, datum rođenja, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).
Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“,  pristupnicom Games Privilege Club-u i/ili na druge načine.
 
Svrha obrade Vaših podataka

Score doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sljedeće svrhe:
•    upravljanja Vašom registracijom kao korisnika veb-sajta;
•    omogućavanja članstva u Games Privilege Club-u;
•    izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Score doo;
•    rješavanja Vaših zahtjeva;
•    pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Score doo i njihovog reklamiranja putem obavještenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtjevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obavještenja odnosno newsletter-a) i
•    unapređenja naših usluga.
U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavjestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod ili Gift karticu, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrijebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rješavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.
 
Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Score doo, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši, odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloljetno.
Na primjer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rješavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa, s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).
Ukoliko koristite veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta ili se prijavite u naš Games Privilege Club povodom čega nam povjeravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsjetnike i obavještenja. U svakom trenutku slanje obavještenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.
Vaši lični podaci koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu članstva u Games Privilege Club-u obrađuju se isključivo na osnovu Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svrhu članstva u Games Privilege Club-u dajete prilikom kupovine preko veb-sajta odnosno prilikom kupovine u našoj prodavnici i možete da ga opozovete u svakom trenutku.
Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namjenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka, Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, ali moramo da ih sačuvamo samo da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada prije opoziva pristanka bila zakonita.
Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sljedećih načina: slanjem email-a na adresu: info@games.co.me ili slanjem pisma Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica, Delta City, Cetinjski put bb, 81000Podgorica.
.
 
Rok čuvanja podataka o ličnosti

Score doo pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:
•    lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta i u svrhu članstva u Games Privilege Club-u pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vrijeme koje ste registrovani kao korisnik i/ili član odnosno do Vaše odjave;
•    za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Score doo podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vrijeme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtjevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtjevate da se Vaši podaci izbrišu prije isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite prije isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
•    prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;
•    Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsjetnika i obavještenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i
•    prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.
Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Score doo  ili prestanete da koristite veb-sajt u svrhu izvršavanja  zakonskih obaveza ili zaštite prava Score doo (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Score doo će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje.
 
Ko ima pristup Vašim ličnim podacima - primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obavještenjem i u mjeri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Score doo i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje povjerljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:
•    IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
•    licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
•    licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se  uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mjere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Score doo.
Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.
 
Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao povjerljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.
Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:
•    pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
•    pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtjevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
•    pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u mjeri u kojoj oni više nijesu potrebni za svrhe obrade ili kada Score doo zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
•    pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podnijeti direktno Score-u);
•    pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
Ukoliko želite da ostvarite naprijed navedena prava to možete da učinite na sljedeće načine: predajom zahtjeva sastavljenog u slobodnoj formi u našoj prodavnici ili slanjem zahtjeva email-om na adresu: info@games.co.me ili poštom na Score doo, Delta City, Cetinjski put bb, 81000Podgorica.
 
Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posjećujete veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili veb-sajtu Score doo može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.
Na veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.
Na primjer, prilikom posjete veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili veb-sajtu.
Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz veb-sajta, a Score pomoću njih analizira kupce, prati posjete i unapređuje svoje oglašavanje.
Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posjećujete na kojima se Score doo  reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Score doo koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.
Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.
Više o kolačićima pročitajte ovde Obavještenje o kolačićima.
 
Bezbjednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbjednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvijek nastojimo da primjenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mjere zaštite informacione bezbjednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mjere koje su primjerene obradi i nužne za obezbjeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Score doo takođe imaju obavezu da primjenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi se i sa njihove strane obezbjedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Score doo.
 
Završne odredbe

Ovo Obavještenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na naprijed opisan način.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate u toku radnog vremena (radnim danom 10-22h) telefonom na 067/259- 582, slanjem emaila na adresu: info@games.co.me ili adresu sjedišta Score doo, Delta City, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica.